Żywa róża

Żywa Róża

Koło Różańca świętego   obejmuje 20 osób, które na wspólnym spotkaniu wymieniają między sobą tajemnice różańcowe tak, aby co dzień odmawiając jedną dziesiąt­kę różańca (l Ojcze nasz..., 10 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)   rozważać   otrzymaną tajemnicę  z życia  Pana Jezusa i Maryi. W ten sposób dana grupa 20 osób tworzy Żywą Różę, w której każdego dnia członkowie odmawia­ją cały różaniec.

Grupie przewodniczy zelator (-ka), który ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemnic Różańca w grupie, a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży, na którym wymienia się tajemnice i modli się przynajmniej jedną dziesiątką różańca.

Zelator (-ka) dba, aby w razie nieobecności kogoś na spotkaniu, przekazać tajemniczkę nieobecnym, a w razie, gdyby ktoś z grupy zrezygnował, zelator troszczy się o zna­lezienie kogoś na jego miejsce, aby grupa była pełna.

Opiekę nad Różami  sprawuje Proboszcz, lub ksiądz moderator,   który jest  w stałym  kontakcie   z zelatorami  poszczególnych  Róż.   Zelator(-ka)  powinien  przy­najmniej  raz w miesiącu skonsultować się z księdzem moderatorem,  by  omówić  bieżące  problemy  w funk­cjonowaniu  grupy  modlitewnej   i zapoznać   się  z pro­blemami   parafii   i Kościoła,   które   trzeba   omodlić.

Poszczególne Róże  w parafii nie działają na zasadzie konkurencji między sobą, ale w jedności Chrześcijańskiej miłości wspierając się wzajemnie i razem podejmują mo­dlitwę np. przy wymianie tajemnic, czy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

Róże   mają prawo do korzystania z kościo­ła i pomieszczeń parafialnych w celu zorganizowa­nia swych spotkań, czy to modlitewnych czy dotyczą­cych świętowania (np. opłatek, dzielenie się święcon­ką wielkanocną, imieniny). Mogą prenumerować cza­sopismo Różaniec, Rycerz Niepokalanej lub inne cza­sopisma w celu pogłębienia swojego życia duchowego. 

Tradycja Róż  Różańcowych związana jest ściśle z dzie­łem misji. Róże od początku wspierały misjonarzy na całym świecie głównie modlitwą w intencji misji, a tak­że ofiarami pieniężnymi. Róża może organizować zbiór­ki pieniężne w ramach swej grupy (w miarę możliwości i za zgodą członków), aby wspierać różne dzieła kościel­ne. Zelator zachowuje wówczas blankiety wpłat i zeszyt składek do ewentualnego wglądu członków Róży. W razie przekazania pieniędzy na parafię czy dzieła charytatywne Proboszcz potwierdza pieczęcią parafii.

Jeśli członkowie Róży podjęliby decyzję wspierania mi­sji (chcieliby być Żywym Różańcem Misyjnym) także pie­niężnie, to zelator może, co miesiąc zbierać od członków ustaloną kwotę, którą przesyła przekazem pieniężnym na Papieskie Dzieło Misyjne. Róże Różańcowe modlą się w in­tencji wspólnej, o której informuje zelatorka lub kapłan (w razie nie podania intencji). Róże modlą się w intencji misyj­nej wyznaczonej przez Papieskie Dzieło Misyjne na dany miesiąc. W podanej intencji wszyscy odmawiają dziesiąt­kę Różańca przez miesiąc (chyba, że są inne potrzeby). Róże Różańcowe   w parafii mają swój sztandar używa­ny w czasie uroczystości parafialnych i w procesjach oraz Różaniec procesyjny. Róże maj ą swój poczet sztandarowy (trzy osoby) do noszenia sztandaru.

 W naszej parafii działają 4 Róże różańcowe. Spotkania odbywają się w II niedziele miesiąca o godz. 1700. Spotkania kończy modlitwa różańcowa  o godz. 1800 w kościele.