Ministranci

Zobacz także:

Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Są oni pomocnikami celebransa przy sprawowaniu eucharystii i innych nabożeństw liturgicznych. Ministranci usługują księdzu, gdy ołtarz jest przygotowany i przynoszą dary ofiarne potrzebne do sprawowania Mszy świętej. Ministranci poprzez służenie wskazują, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele nie jest sprawą tylko kapłana ale całej parafii i wszystkich zgromadzonych na nim wiernych. Bowiem pełne uczestnictwo w liturgii oznacza dla zgromadzonych współdziałanie i współtworzenie poprzez czynne w nim zaangażowanie. Zadaniem ministranta jest poznawać liturgię i nią żyć, służyć przy ołtarzu podczas Mszy św. i nabożeństw: - w niedzielę,- raz w tygodniu.

- Ministrant modli się i pracuje nad swoim charakterem oraz często przyjmuje komunię św.
- Kocha Boga i dla Jego chwały spełnia wzorowo swoje obowiązki
- Jest przykładem dla innych i podobnie jak kapłan, stara się być niejako drugim Chrystusem
- Podobnie jak on nosi białą albę, znak czystości i niewinności


 


 

Każdy ministrant powinien przestrzegać właściwych zasad postępowania

1.   Ministrant unikać grzechu

 2. Ministrant jak święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię

3. Ministrant chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa 
  
 4. Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci

5.   Ministrant wypełnia nakazy Chrystusa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali"

6.Ministrant służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna

7.   Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia

8.   Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże

9.Ministrant mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów

10.Ministrant z miłości ku Bogu i ku bliźnim unika alkoholu i tytoniu


 

 Nasza wspólnota ministrantów parafii św. Mateusza Ewangelisty liczy 23 osoby. Włącza się w życie parafii poprzez: służbę przy ołtarzu, udział podczas wizyty duszpasterskiej, pomoc przy dekoracjach kościoła, procesjach eucharystycznych.