Małżeństwo

Małżeństwo

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1). Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Czynności przed zawarciem sakramentu małżeństwa:

1. W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

2.  Dokumenty

- dowód tożsamości
- świadectwo chrztu z datą wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (świadectwo z adnotacją: do ślubu kościelnego)
- zaświadczenie o odbytym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa tzw. kurs przedmałżeński

3. Jeżeli narzeczeni zawierają  ślub tzw. konkordatowy, zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi. Jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą dokument z USC stwierdzający zawarcie związku

4. Spisanie protokołu

5. Wystawienie zapowiedzi do parafii narzeczonego (nej)

6. Dostarczenie dokumentu o wygłoszonych zapowiedziach (zapowiedzi wygłasza się przez 2 niedziele lub święta nakazane)

7. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza - w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga - tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).

8. Spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków

9. Narzeczeni uzgadniają z organistą oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa.