Eucharystyczny Ruch Młodych

W parafii św. Mateusza Ewangelisty Eucharystyczny Ruch Młodych zainaugurował swoją działalność 15 listopada 2012 r. Poniżej zamieszczamy trochę historii, cele, zasady, obowiązki oraz informacje dla członków Ruchu.

 I. Korzenie - Krucjata Eucharystyczna

Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, Krucjata Eucharystyczna zostaje założona przez o. Bessier'sa TJ w 1916 r. jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy, prowadzonego przez Księży Jezuitów. Pierwsze oddziały powstały we Francji, a następnie Krucjata szybko rozszerzyła się w innych krajach. W 1921 r. Benedykt XV dokonał oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty. Następny papież Pius XI zaraz po swojej koronacji w 1922 r. udzielił błogosławieństwa „rycerzom eucharystycznym”, których liczba dochodziła już wtedy do 900 tysięcy. 

Na terenie Polski Krucjata została założona przez bł. Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Zetknąwszy się z Krucjatą we Francji, zapragnęła objąć jej  działaniem dzieci w Polsce. Po porozumieniu się z o. Bessier'sem TJ i otrzymaniu aprobaty na to dzieło, Matka Ledóchowska zakłada pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania 1 stycznia 1925 r. Dzięki poparciu władz kościelnych Sekretariat Krucjaty w Pniewach wydaje od października tegoż roku pismo „Hostia” i „Orędowniczek Eucharystyczny”, a na terenie Polski powstają coraz liczniej koła Krucjaty.

W 1927 r. generalnym dyrektorem Krucjaty na całą Polskę zostaje mianowany o. Józef Bok TJ i Księża Jezuici obejmują wydawnictwo czasopisma „Hostia”. Krucjata stale się rozwija tak, że w 1939 r. osiąga liczbę około 200 tysięcy członków. Druga wojna światowa przerwała w Polsce wspaniały rozwój Krucjaty. Po wojnie w latach 1945–49 w niektórych rejonach Polski powstały jeszcze koła Krucjaty. Ostatni ogólnopolski zjazd diecezjalnych dyrektorów odbył się 1 lipca 1947 r. Wzięło w nim udział 37 kapłanów. Dalsze wydarzenia w Polsce uniemożliwiły prowadzenie Krucjaty jako oficjalnej organizacji dla dzieci.

 II. Powstanie Eucharystycznego Ruchu Młodych (ERM)

We Francji od 1960 r. Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą Jana XXIII przybiera on nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych. Po latach kryzysowych Ruch ten odradza się i od 1970 r. uniezależnia się od Apostolstwa Modlitwy, działając w porozumieniu z odpowiednią Komisją w ramach Episkopatu Francji. Podobnie kształtują się dzieje ERM w Belgii. Natomiast we Włoszech i Hiszpanii Krucjata Eucharystyczna przekształca się w ERM, pozostając nadal jako sekcja młodzieżowa w ramach Apostolstwa Modlitwy. Z terenu krajów Europy ERM przenika do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj. Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie.

 III. Eucharystyczny Ruch Młodych w Polsce

W ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego w Polsce w wielu diecezjach powstały wspólnoty ERM. Praca w tych wspólnotach rozpoczęła się w roku szkolnym 1985/86 i trwa do dzisiaj. Istnieje w 28 diecezjach, a głównie w gnieźnieńskiej, kaliskiej, katowickiej, legnickiej, lubelskiej, poznańskiej, włocławskiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i skupia ok. 13 000  dzieci i młodzieży. Towarzyszy im  liczna grupa animatorów. Do ERM przyjmowane są dzieci zasadniczo po I Komunii św. a wyjątkowo w okresie przygotowania do niej. Program ERM-u jest doskonałym pogłębieniem  przygotowania dziecka do pełnego udziału we Mszy św. ERM jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym w parafiach dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przystosowania Krucjaty i jej zasad do dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że ERM jest w jakimś sensie wynikiem soborowego „aggiornamento” w dziedzinie wychowania eucharystycznego.

IV. Duchowość i zasady ERM-u-u:
– uformować młodego człowieka na przyjaciela Jezusa
– pomóc mu być człowiekiem, żyjącym Eucharystią
– ukształtować w nim postawę apostolską

V. Streszczone w 4 zasadach:
 1. Żyj Mszą świętą!
2. Czytaj Ewangelię!
3. Kochaj bliźnich!
 4. Bądź trzynastym apostołem!

 VI. Obowiązki członka ERM-u:  
 1. Modli się gorliwie rano i wieczorem
 2. Często bierze pełny udział we Msz św. i adoruje Pana Jezusa
 3. Słucha uważnie rodziców i wychowawców
 4. Pilnie wypełnia swoje obowiązki
 5. Jest czysty w myślach, słowach i uczynkach
 6. Jest dobry, nie kłóci się i chętnie pomaga innym
 7. Zawsze mówi prawdę
8. Żyje sprawami kościoła, ojczyzny, parafii i wspiera w modlitwie Ojca św
 9. Wnosi radość, pokój i zgodę w swoje otoczenie
 10. Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie używa narkotyków

 Podstawą duchowości ERM jest Pismo św. a szczególnie 3 teksty:  Łk 22,19-20 i J 13,1-35 - Ostatnia Wieczerza, Łk 24,13-35 - spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus, J 19,28-37 - przebicie Serca Jezusowego na krzyżu.

 Oficjalnie przyjęci do Eucharystycznego Ruchu Młodych:

1. Agata Sztuka
 2. Mikołaj Sztuka
 3. Arkadiusz Fiszer
 4. Adrian Wdzięczny
 5. Paulina Jędrasiak
 6. Sandra Matuszewska
 7. Dominik Juszyński
 8. Mateusz Juszyński