Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny przy par. św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi został powołany 23 maja 1994 r. W święto NMP - Matki Kościoła. Pierwsze zebranie odbyło się 31 maja 1994r. Nastąpiło  oddanie   całej  parafii - kapłanów,  rodzin, budowniczych  i  rozpoczynającej   się  budowy  Kościoła pw. św. Mateusza Ewangelisty Niepokalanemu Sercu Maryi.  

Zebrania w Apostolacie Maryjnym odbywają się w każdy ostatni poniedziałek   miesiąca wg   podręcznika   Apostolatu   Maryjnego opracowanego przez śp. ks. prof. Teofila Hermanna. Nasze comiesięczne zebrania przepojone są modlitwą i czytaniem Słowa Bożego. Spotykamy się w ostatni poniedziałek miesiąca po porannej Mszy św.

Ustalamy także zadania do realizacji na nadchodzący miesiąc. Każdy dzień upływać winien na modlitwie i nowych dobrych uczynkach, szczególnie do osób doświadczonych cierpieniem. Nasz grupa uczestniczyła we wszystkich spotkaniach archidiecezjalnych: w dniach skupienia, rekolekcyjnych i wspólnotowych. Uczestniczyliśmy we wszystkich pielgrzymkach organizowanych przez Apostolat Maryjny nawiedzając sanktuaria Maryjne. Pielgrzymowaliśmy na dzień odpustu w rocznicę objawień św. Katarzynie Laboure 27 listopada każdego roku. Braliśmy udział w pielgrzymce zorganizowanej przez grupę Apostolatu Maryjnego w Pabianicach w pierwszą rocznicę śmierci ks. dyrektora prof. Teofila Hermanna.

Apostolat Maryjny założył dwa Wieczerniki Modlitwy za Kapłanów naszej parafii, oraz jeden Wieczernik Modlitwy za Kapłanów - opiekunów grup Apostolatu Maryjnego. Wieczernik obejmuje swoimi modlitwami Księdza Tadeusza Lubelskiego Owsiaka CM.   W   intencji   kapłanów   objętych   Modlitwami   Wieczernika odprawiana jest Msza św. w każdy pierwszy czwartek o godz. 700 w naszej parafii.

•   kontynuujemy Duchową Adopcję dzieci nienarodzonych

•   opiekujemy się chorymi

•   odwiedzamy chorych w szpitalach

•   posiadamy zespół osób wspierających nas modlitwą

 •   wspieramy finansowo budową Bazyliki w Licheniu

•   wspieramy Radio Maryja

•   wspieramy modlitwą dzieci

Apostolat Maryjny bardzo aktywnie uczestniczy w życiu parafii. Apostołowie Maryjni służą pomocą duszpasterzom, organizują spotkania z innymi grupami np. spotkania opłatkowe.

 Rys Historyczny Apostolatu Maryjnego

 Maryjny wywodzi się ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika działającego przed wojną, głównie na terenie dawnej Galicji. Z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Marii Panny św. Katarzynie Laboure’ powstała w naszym kraju myśl ożywienia Stowarzyszenia Cudownego Medalika w postaci tak zwanego Apostolatu Maryjnego. Założycielem i gorliwym Dyrektorem Krajowym Apostolatu Maryjnego, był ks. prof. Teofil Herrmann CM.  

 Cel Apostolatu Maryjnego

1. Pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim i rozpowszechnianie Cudownego Medalika

2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci

3. Propagowanie idei braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek czy niepowodzeń. Często przeradzających się w nienawiść

Kto może zostać członkiem Apostolatu Maryjnego?  

Każdy kto przyjmie Cudowny Medalik, zobowiązuje się tym samym do okazywania czci NMP i rozpowszechniania Cudownego Medalika w swoim otoczeniu  

Środki Apostolskiego Działania

1. Rozpowszechnianie Cudownego Medalika

2. Organizowanie niedziel Maryjnych i nieustającej nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika  

3. Odwiedzanie chorych, samotnych, opuszczonych

4. Oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości. Upowszechnianie czytelnictwa, wypożyczanie książek , czasopism, i tym podobne

 Cechy duchowości Apostolatu Maryjnego  

1. Stałe poświęcanie się i wyrażanie gotowości do dyspozycji Maryi  

2. Miłość braterska (spełnianie dobrych czynów apostolskich)

3. Pokora-jako warunek uzyskania łaski Bożej w uświęceniu własnym i braci  

4. Pełne uczestniczenie we Mszy św. (o ile to możliwe codziennie)  

5. Czytanie Pisma św. książek i czasopism religijnych

6. Odmawiać codziennie jedną tajemnicę różańca św. (biblijnego) w intencji apostolatu

7. Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w nas i zwracanie się do Niej:” O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”  

8. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach Apostolatu Maryjnego

9. Udział w rekolekcjach, zjazdach, dniach skupienia

 Dziesięć Rad dla Apostolatu Maryjnego  

1. Przed pracą, modlitwą odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: "Matko! Weź to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!”. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!” (Łk 21.36)

2. Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową! „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. (Mt 4.4)  

3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników!  

4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa!  

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,40)

5. Odwiedź osobę chora , samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny! „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą"  (Rz 12,15)

6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam :radujcie się’’ (Flp 4,4)! „Weselcie się nadzieją’’ (Rz 12,12)  

7. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! „Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego , co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja za będę waszym Bogiem’’. (Jer 11.4)

8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! „Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask’’ - słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure’

9. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! „Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha’’!(Rz 12,11)  

10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! „Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni naucza się przodować w spełnianiu dobrych czynów’’ (Tt 3,8-14)  

 Hasło Apostolatu Maryjnego: WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ!  

  

Apostolat Maryjny przy naszej parafii liczy 30 osób.
 Przewodnicząca:   
 Zastępca:   
 Sekretarz: